در آغاز زمستان،

هرگز زمستانی مباد، بهار آرزوهایت...

شیمیست جان ، یلدا مبارک :)شیمی یلدا مبارک