گیاهان دارویی

دوره گیاهان دارویی

/medplants-fum

انجمن علمی شیمی دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری موسسه سارای برگزار میکند :

کارگاه مجازی گیاهان دارویی 


آشنایی با گیاهان دارویی

/medicinal-plants

آشنایی با گیاهان دارویی جهت درمان های مختلف