کشف داروهای جدید

هوش مصنوعی داروهای جدید را طراحی یا کشف می‌کند؟

/artificial-intelligence-dd

پیشرفت سریع در زمینه شناسایی واکسن COVID19، تکنیک‌های خودکار جدیدی را برای کشف دارو با استفاده از هوش مصنوعی به وجود آورده‌است.