کارآفرین شیمی

دوره کارآفرینی در شیمی

/chem-entrepreneurship

دوره ای کاربردی برای ورود به دنیای کارآفرینی و شروع کسب و کار در زمینه شیمی و دارو