کارآفرینی در رشته شیمی

وبینار موفقیت در رشته شیمی

/ikiu-chem

انجمن علمی شیمی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) قزوین با همکاری موسسه سارای برگزار میکند


دوره گام اول شیمی

/1shimi

اولین گام برای موفقیت در رشته شیمی