نشست رشته شیمی

نشست مجازی موفقیت در رشته شیمی

/chemistry-scu

انجمن علمی شیمی دانشگاه شهید چمران اهواز باهمکاری موسسه سارای برگزار میکند: