نسخه پیچی

دوره جت فارماکولوژی

/jetpharma

داروشناسی - نسخه خوانی 


دوره تکنسین داروخانه

/ph-technician

داروشناسی - نسخه خوانی


دوره تکنسین داروخانه

/pharmacytechnician-winter99

دوره داروشناسی و نسخه خوانی زمستان 99


دوره تکنسین داروخانه

/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87

دوره داروشناسی و نسخه خوانی