موفقیت در رشته شیمی

نشست مجازی موفقیت در رشته شیمی

/chemistry-scu

انجمن علمی شیمی دانشگاه شهید چمران اهواز باهمکاری موسسه سارای برگزار میکند:


وبینار موفقیت در رشته شیمی

/chemistery-fum

انجمن علمی شیمی دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری موسسه سارای برگزار میکند:


کارگاه مجازی موفقیت در رشته شیمی

/ikiu-chem2

انجمن علمی شیمی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) قزوین با همکاری موسسه سارای برگزار میکند


وبینار موفقیت در رشته شیمی

/ikiu-chem

انجمن علمی شیمی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) قزوین با همکاری موسسه سارای برگزار میکند