مهار کننده

مهار کننده های رقابتی

/competitive-inhibition

آشنایی با مهارکننده های رقابتی