مشاوره ساراناز مقیمی

ساراناز مقیمی

/enun30

استخدام و تیم سازی حرفه ای - نشریه دانشگاه کارآفرین 


ساراناز مقیمی

/enun-29

رشد حرفه ای کارمندان در افزایش بهره وری سازمان - ماهنامه دانشگاه کارآفرین