محمدرضا مقیمی کارآفرینی

دوره EMN

/emn-course

دوره مدیریت بازاریابی مذاکره


محمدرضا مقیمی

/mohamadrezamoghimi

مقاله مذاکره مفهومی روزمره اما مبهم