محمدرضا مقیمی بیزینس

محمدرضا مقیمی - تفکر سیستمی

/mohamadrezamoghimi-3

تفکر سیستمی از نگاه محمدرضا مقیمی پژوهشگر حوزه کسب و کار


محمدرضا مقیمی

/mohamadrezamoghimi-2

تاثیر ویروس کرونا بر کسب و کارهای ایرانی


دوره EMN

/emn-course

دوره مدیریت بازاریابی مذاکره


محمدرضا مقیمی

/mohamadrezamoghimi

مقاله مذاکره مفهومی روزمره اما مبهم