محمدرضا مقیمی بازاریابی و فروش

محمدرضا مقیمی - تفکر سیستمی

/mohamadrezamoghimi-3

تفکر سیستمی از نگاه محمدرضا مقیمی پژوهشگر حوزه کسب و کار