محمدرضا مقیمی بازاریابی

محمدرضا مقیمی

/mohamadrezamoghimi-2

تاثیر ویروس کرونا بر کسب و کارهای ایرانی


دوره EMN

/emn-course

دوره مدیریت بازاریابی مذاکره


محمدرضا مقیمی

/mohamadrezamoghimi

مقاله مذاکره مفهومی روزمره اما مبهم