ماده سرطان زا

کارسینوژن

/carcinogen

آشنایی با ماده سرطان‌زا یا کارسینوژن