لیگاند بنیان

غربالگری مجازی

/virtual-screening

روش های غربالگری مجازی و آشنایی با روش های ساختاربنیان و لیگاند بنیان