فیتوشیمی

دوره گیاهان دارویی

/medplants-fum

انجمن علمی شیمی دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری موسسه سارای برگزار میکند :

کارگاه مجازی گیاهان دارویی