فرمولاسیون محصولات آرایشی

کارگاه مجازی فرمولاسیون محصولات آرایشی بهداشتی

/ikiu-cosmetic

انجمن علمی شیمی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین با همکاری موسسه سارای برگزار میکند


دوره فرمولاسیون آرایشی بهداشتی

/cosmetic-course

آموزش فرمولاسیون و روش ساخت محصولات آرایشی بهداشتی