طراحی داروبا کامپیوتر

داکینگ مولکولی

/docking

آشنایی با داکینگ مولکولی در طراحی دارو