شیمی دارویی

دوره گیاهان دارویی

/medplants-fum

انجمن علمی شیمی دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری موسسه سارای برگزار میکند :

کارگاه مجازی گیاهان دارویی 


نقش بیوانفورماتیک در کشف و توسعه دارو

/bioinformatic-3

بیوانفورماتیک و طراحی دارو جدید


از شیمی دارویی به داروسازی

/chem-pharma

آیا از رشته شیمی دارویی میتونیم وارد رشته داروسازی بشیم؟؟!


تاریخچه دارو

/drug-history

امروز می خواهیم در مورد اینکه دارو چیست و چگونگی گسترش و همچنین چگونگی سیر تکاملی که در طی زمان ها داشته است صحبت کنیم.


معرفی رشته شیمی - گرایش های شیمی

/chemistry

بررسی رشته شیمی و آشنایی با گرایش های آن