سیستم های طراحی دارو

داکینگ مولکولی

/docking

آشنایی با داکینگ مولکولی در طراحی دارو