ساراناز مقیمی مشاور سازمانی

ساراناز مقیمی

/enun30

استخدام و تیم سازی حرفه ای - نشریه دانشگاه کارآفرین