ساراناز مقیمی روانشناس

حضور پیدا کن در جایی که انتظارش نیست

/saranazmoghimi-hozur

حضور پیدا کن در جایی که انتظارش نیستساراناز مقیمی

/enun30

استخدام و تیم سازی حرفه ای - نشریه دانشگاه کارآفرین 


ساراناز مقیمی

/drsaranazmoghimi

دکتر ساراناز مقیمی


ساراناز مقیمی

/enun-29

رشد حرفه ای کارمندان در افزایش بهره وری سازمان - ماهنامه دانشگاه کارآفرین