زیست فناوری

نقش بیوانفورماتیک در کشف و توسعه دارو

/bioinformatic-3

بیوانفورماتیک و طراحی دارو جدید


بیوانفورماتیک در طراحی دارو

/bioinformatic

نقش بیوانفورماتیک در طراحی دارو


داروهای نوترکیب

/recombinant-drug

بررسی و آشنایی با داروهای نوترکیب