رشته طراحی دارو

نرم افزار طراحی دارو

/cadd-4

طراحی دارو با استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری


داکینگ مولکولی

/docking

آشنایی با داکینگ مولکولی در طراحی دارو