دوره داروشناسی

دوره تکنسین داروخانه

/pharmacy-technician-3

داروشناسی نسخه خوانی


دوره جت فارماکولوژی

/jetpharma

داروشناسی - نسخه خوانی 


دوره تکنسین داروخانه

/ph-technician

داروشناسی - نسخه خوانی


تکنسین داروخانه

/pharmacy-technician-2

بررسی و معرفی کامل شغل تکنسین داروخانه