داکینگ مولکولی در طراحی دارو

داکینگ مولکولی در طراحی دارو

/%D8%AF%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%88%D9%84%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C

در زمینه مدل سازی مولکولی ، داکینگ روشی است که جهت گیری ترجیحی یک مولکول را به مولکول دوم در هنگام اتصال به یکدیگر پیش بینی می کند تا یک مجموعه پایدار تشکیل شود. این دانش جهت گیری ترجیحی به نوبه خود می تواند برای پیش بینی قدرت ارتباط یا میل اتصال بین دو مولکول استفاده شود و این کار را به کمک توابع امتیاز دهی انجام می دهد.