داکینگ مولکولی

داکینگ مولکولی در طراحی دارو

/%D8%AF%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%88%D9%84%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C

در زمینه مدل سازی مولکولی ، داکینگ روشی است که جهت گیری ترجیحی یک مولکول را به مولکول دوم در هنگام اتصال به یکدیگر پیش بینی می کند تا یک مجموعه پایدار تشکیل شود. این دانش جهت گیری ترجیحی به نوبه خود می تواند برای پیش بینی قدرت ارتباط یا میل اتصال بین دو مولکول استفاده شود و این کار را به کمک توابع امتیاز دهی انجام می دهد.


مقاله طراحی دارو

/cadd-article

اکسپت مقاله طراحی دارو دانشجوی موسسه سارای 


وبینار آشنایی با طراحی دارو

/ualzahra-webinar

انجمن علمی دانشجویی بیوتکنولوژی دانشگاه الزهرا(س) با همکاری موسسه سارای برگزار می‌کند:⁣⁣وبینار آشنایی با طراحی دارو


داکینگ مولکولی چیست

/docking-2

داکینگ مولکولی در طراحی داروهای کامپیوتری


داکینگ مولکولی

/docking

آشنایی با داکینگ مولکولی در طراحی دارو


آموزش طراحی دارو

/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88

آشنایی با طراحی دارو و بررسی آن