دارو

دوره جت فارماکولوژی

/jetpharma

داروشناسی - نسخه خوانی تاریخچه دارو

/drug-history

امروز می خواهیم در مورد اینکه دارو چیست و چگونگی گسترش و همچنین چگونگی سیر تکاملی که در طی زمان ها داشته است صحبت کنیم.


غربالگری مجازی

/virtual-screening

روش های غربالگری مجازی و آشنایی با روش های ساختاربنیان و لیگاند بنیان