حضور پیدا کن

حضور پیدا کن در جایی که انتظارش نیست

/saranazmoghimi-hozur

حضور پیدا کن در جایی که انتظارش نیست