جمله زیبا شیمی

شیمی

/marcel-proust

در حافظه هر چه بخواهی هست