بیوانفورماتیک و دارو

نقش بیوانفورماتیک در کشف و توسعه دارو

/bioinformatic-3

بیوانفورماتیک و طراحی دارو جدید