انجمن علمی دانشگاه فردوسی مشهد

وبینار موفقیت در رشته شیمی

/chemistery-fum

انجمن علمی شیمی دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری موسسه سارای برگزار میکند: