استخدام شیمی

وبینار موفقیت در رشته شیمی

/chemistery-fum

انجمن علمی شیمی دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری موسسه سارای برگزار میکند:


دوره گام اول شیمی

/1shimi

اولین گام برای موفقیت در رشته شیمی