آشنایی با طراحی دارو

وبینار آشنایی با طراحی دارو

/ualzahra-webinar

انجمن علمی دانشجویی بیوتکنولوژی دانشگاه الزهرا(س) با همکاری موسسه سارای برگزار می‌کند:⁣⁣وبینار آشنایی با طراحی دارو


آموزش طراحی دارو

/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88

آشنایی با طراحی دارو و بررسی آن


طراحی دارو

/drugdesign

آشنایی با طراحی دارو