درحالی که توجه اکثر پژوهشگران بر پروتئین spike در کرونا ویروس می باشند، در روش جدید به جای تمرکز بر روی مارکرهای سطحی ویروس، تمرکز را روی سلولهای میزبان آسیب دیده قرار می دهند. با الهام از این واقعیت که شروع عفونت SARS-CoV-2 با اتصال به گیرنده های پروتئین، شناخته شده یا ناشناخته بر روی سلولهای هدف متکی است.

 پژوهشگران nanosponges سلولی را طراحی کردند. این نانواسفنج از غشای سلول های اپی تلیال و ماکروفاژهای انسانی با مارکر ACE2 و CD147 ساخته شده است، که از سلول هایی که به طور طبیعی توسط SARS-CoV-2 مورد هدف قرار می گیرند، الگو برداری شده است.

 تزریق این نانواسفنج ها به درون پلیت کشت سلولی حاوی SARS-CoV-2 باعث خنثی شدن ویروس کووئید و از آلودگی سایر سلولها سالم جلوگیری می کند.

 از نظر تئوری، تکنولوژی استفاده از نانواسفنج ها حتی اگر SARS-CoV-2 جهش یابد تا در برابر سایر روشهای درمانی مقاومت کند، می تواند مورد استفاده قرار گیرد. همچنین این مکانیزم می تواند برای درمان سایر عفونت های ویروسی نیز کاربرد داشته باشد.