حضور پیدا کن در جایی که انتظارش نیست

و هرضرری را به منفعت تبدیل کن

و هرضرری را به منفعت تبدیل کن / ساراناز مقیمی