گاهی خودت را مرور کن

جذب تحلیل های بی خاصیت نشو

و دنیای قشنگی بساز