دوستان سلام

لحظه ای سکوت به احترام تمام روزهای زیبایی که پیش رو دارید...

لحظه ای سکوت ...

 به احترام تمام روزهایی که از دست داده اید

حال لحظه ای بیاندیشید

از این پس میخواهید چه کنید ؟

با اقتدار به سوی موفقیت های آینده 

یا...

با حسرت گذشتن از تمام لحظه های از دست رفته 

عزیزان فقط کافیست به خدا توکل کنید

به توانایی های خود ایمان بیاوریدنگاهی نو بیندازید

و در همین لحظه شروع کنید

" ساراناز مقیمی "