در این مقاله سه هدف ذیل را دنبال خواهیم کرد:

  1. مروری بر اهمیت بکارگیری استاندارد کسب و کار BABOK در شرایط کنونی 
  2. تحلیل گزارش مکنزی در خصوص اثرات کرونا بر کسب و کارها در 2020
  3. راه کارهای کسب و کارها جهت مقابله با اثرات منفی کرونا در 2020
  4. تحلیل گزارش مک کنزی در خصوص اثرات کرونا بر کسب و کارها در   February28,2020 

هدف این گزارش شرکت مشاوره مکنزی که در این مقاله نیز به ان پرداخته شده است ارائه نسخه سازمانی جامع نیست بلکه یک بصیرت یا راه کارهای بهینه است که می توانیم از آن استفاده کنیم که در ادامه به بیان آن خواهیم پرداخت...

برای مطالعه کامل مقاله محمدرضا مقیمی درباره تحلیل کسب و کارها در زمان کرونا و تاثیر کرونا بر کسب و کارها در نشریه کارآفرین کلیک کنید

محمدرضا مقیمی