در حافظه هر چه بخواهی هست

حافظه نوعی داروخانه یا آزمایشگاه شیمی است که در آن اتفاقی دستت گاه به دارویی آرام بخش و گاه به زهری خطرناک میرسد

"مارسل پروست "