انجمن علمی شیمی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) قزوین با همکاری موسسه سارای برگزار میکند: ⁣


  • کارگاه مجازی⁣ موفقیت در رشته شیمی

• معرفی بازار کار شیمی⁣

• فرصت‌های شغلی رشته شیمی⁣

• بررسی عوامل بیکاری⁣

• چالش‌های ورود به بازار کار⁣

• کارآفرینی در شیمی ⁣ 


تاریخ و ساعت برگزاری دوره:⁣

- سانس اول : دوشنبه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۰⁣

- سانس دوم : چهارشنبه ۲۸ مهر ماه ۱۴۰۰

ساعت ۱۸ ⁣

  •  این دوره بصورت #رایگان برگزار میگردد. ⁣
  •  با اعطای گواهی‌ شرکت در دوره