ماهنامه آذر 1400

ساراناز مقیمی - ویژگی های شخصیتی و روانشناختی یک کارآفرین