استخدام و تیم سازی حرفه ای 

نشریه دانشگاه کارآفرین - آبان 1400

"ساراناز مقیمی "

دریافت نشریه

ساراناز مقیمی