و انسان متولد می‌شود با ذات پاکی که از بدو تولد تا مرگ او را همراهی میکند ⁣⁣

و هر انسان معصوم ترین گنهکار روزگار را از خویش می‌سازد ⁣⁣

خوب نگاه کن وقتی زندگی آغاز شد روحی سرگردان غلغله ها برپا کرد و هیاهوی روزگار انسان را در اولین درک از تولدش پر از تردید میکند ⁣⁣

و اما چه بر انسان خواهد گذشت ⁣⁣

آیا روزگار، محال خود را برایش رونمایی میکند؟؟؟!!!⁣⁣

و چه زیباست که خود را بی پروا به خدا بسپارد...⁣⁣

"ساراناز مقیمی" 

اینستاگرام دکتر ساراناز مقیمی

ساراناز مقیمی