عدم شناخت و آگاهی دقیق دانشجویان نسبت به رشته و جایگاه شیمی باعث سردرگمی و ناامیدی آنها میشود.

دکتر ساراناز مقیمی