انجمن علمی شیمی دانشگاه شهید چمران اهواز باهمکاری موسسه سارای برگزار میکند:⁣

کارگاه مجازی⁣ موفقیت در رشته شیمی

  • معرفی بازارکارشیمی⁣
  • فرصت های شغلی رشته شیمی⁣
  • بررسی عوامل بیکاری⁣
  • چالش های ورود به بازارکار⁣
  • کار آفرینی در شیمی⁣

  • تاریخ و ساعت برگزاری دوره⁣

جمعه ۱۲ آذرماه ۱۴۰۰⁣

ساعت۱۷⁣

این دوره به صورت رایگان برگزار میگردد.⁣

لینک خبر

موفقیت در رشته شیمی