امروزه با توجه به پیشرفت تکنولوژی و استفاده از روش های نوین و با توجه به مقرون به صرفه و سریع تر بودن ، طراحی دارو با کمک نرم افزارهای کامپیوتری و غربالگری مجازی انجام میشود.

در این روش برای طراحی مولکول های دارویی به روش مجازی از نرم افزارها و دیتابانک های مختلفی استفاده میشود:

  • پروتئین دیتا بانک PDB

www.rcsb.org

ارائه اطلاعات جامع درباره ترکیبات بیولوژیک و ماکرومولکول ها

ساختار پروتئین ها و نوکلئیک اسیدها

  • Pubchem

PubChem (nih.gov)

نرم افزار ترکیبات شیمیایی

  • نرم افزارهای داکینگ

Molegro Virtual Docker (MVD)

AutoDock

Gold

  • نرم افزارهای آنالیز پارامترهای فارماکوکینتیکی

ADMET


جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره طراحی دارو کلیک کنید

نرم افزار طراحی دارو