طراحی داورهای جدید با استفاده از شبیه سازی رایانه ای و با کمک نرم افزارهای طراحی دارو ، می تواند موجب تحولی در صنعت داروسازی و نیز مبارزه موثرتر با برخی بیماری ها شود.

طراحی یک داروی جدید بسیار پرهزینه و زمان بر است و به صورت معمول برای طراحی یک دارو به حدود 2 میلیارد دلار هزینه و نیز 10 الی 15 سال زمان برای طراحی، آزمایش و عرضه دارو به بازار نیاز است.

به صورت معمول، مولکول های داروها با پروتئین های عامل بیماری واکنش می دهند. یافتن مولکول هایی مناسب که بتوانند با کمترین اثرات جانبی با این پروتئین ها مبارزه کنند، نیازمند تولید تعداد بسیار زیادی ترکیبات شیمیایی مختلف در آزمایشگاه و آزمایش تک تک آنها است.

در روش طراحی دارو کامپیوتری به جای اینکه چندین روز و حتی هفته زمان برای واکنش میان مولکول های دارو و مولکول های هدف صرف شود، تمام مراحل این واکنش در مدت چند ثانیه در رایانه شبیه سازی می شود. در واقع به این ترتیب می توان مولکولهایی که دارای بیشترین تاثیر و نیز کمترین عوارض جانبی هستند را از میان انبوهی از ترکیبات مولکولی ممکن بازشناخت

البته باید فرآیندی طولانی برای اطمینان از اثربخشی دارو طی شود و در مرحله بعد، واکنش مولکولهای منتخب در آزمایشگاه تکرار می شود تا به طور کامل از اثربخشی آن اطمینان حاصل شود. به این ترتیب شبیه سازی رایانه ای موجب صرفه جویی قابل توجهی در زمان و نیز هزینه های مراحل نخست کار طراحی دارو خواهد شد