گاهی خودت رو مرور کن⁣

منتظر معجزه نباش⁣

معجزه خود تویی⁣

جذب تحلیل های بی خاصیت نشو و دنیای قشنگی بساز⁣

" ساراناز مقیمی "